Obowiązek informacyjny 

Klientów, z którymi nawiązaliśmy kontakt przed 25.05.2018r. informujemy, że INSTAL-ROB Robert Wiśniewicz z siedzibą w Zielonej Górze ul. Wypoczynek 14/3 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych; – imię i nazwisko, – telefon kontaktowy, – adres korespondencyjny, – adres inwestycji, – adres do wystawiania faktur.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności.

Administratorem danych osobowych jest INSTAL-ROB Robert Wiśniewicz z siedzibą w Zielonej Górze ul. Wypoczynek 14/3, 65-519 Zielona Góra, kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem instalrob@wp.pl.

Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione i przetwarzane w sytuacji koniecznej  uzasadnionej dla celów realizacji usługi lub podmiotom współpracującym.

Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone okresem wykonywania obowiązków związanych ze świadczonymi usługami, wzajemnych roszczeń, przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swych danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia oraz zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne bez podania danych nie będziemy mogli, złożyć oferty, wykonać usługi, zawrzeć umowy.

Nie dokonujemy profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarzamy danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie lub usunięcie nie będzie skutkować odmową wykonania usługi, zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się tymi kanałami np. w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ustalenie potwierdzenie terminu usługi itp.

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest INSTAL-ROB ROBERT WIŚNIEWICZ z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wypoczynek 14/3, 65-519 Zielona Góra, NIP: 973-007-31-57, REGON: 970710070.

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach: czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej i usługi, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta, Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie podpisanego porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej. Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez INSTAL-ROB. Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów, wykonania usługi, wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza: nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta, numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu Klienta, historię komunikacji z Osobą kontaktową.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub usług, które są świadczone przez Administratora.

Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w większości przypadków bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami Administratora. Informacja taka może być dostarczona do Administratora: na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora, wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej lub telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora. Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie spełnia. W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby INSTAL-ROB lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: instalrob@wp.pl.

Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora: Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta, Firmie świadczącej wsparcie w wykonywanczych usługach, w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac monterskich i serwisowych, Firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych systemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem. W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora.

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.

Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta.

Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki cookie

Informujemy, że nie zbieramy żadnych informacji w sposób automatyczny. 

O plikach cookies można dowiedzieć się np. na  http://wszystkoociasteczkach.pl/